Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
  
 
 

Partnerzy merytoryczni

SMDI

Firmy wspierające

Koszty

Na koszty realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej, składają się następujące elementy:

1. Koszty przygotowania projektu:
 • Badania środowiskowe obszaru morskiego,
 • Badania procesów przybrzeżnych,
 • Badania uwarunkowań meteorologicznych,
 • Badania dna morskiego,
 • Opracowanie wstępnych założeń inżynieryjno-technicznych,
 • Badanie oddziaływań społecznych,
 • Koszty uzyskania pozwoleń.
2. Koszty zakupu urządzeń:
 • Generatory prądu,
 • Wieże,
 • Fundamenty,
 • Kable przyłączeniowe wewnętrzne,
 • Kable przyłączeniowe zewnętrzne morskie,
 • Kable przyłączeniowe zewnętrzne lądowe,
 • GPZ farmy,
 • GPZ na lądzie.
3. Koszty budowy i weryfikacji
 • Przygotowanie portu konstrukcyjnego,
 • Instalacja GPZ farmy,
 • Umiejscowienie fundamentów,
 • Montaż elektrowni wiatrowych,
 • Położenie kabla morskiego łączącego MFW z lądem,
 • Położenie kabli łączących GPZ farmy z poszczególnymi elektrowniami,
 •  Uruchomienie i weryfikacja.
Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi średnie koszty budowy morskiej farmy wiatrowej są:
 • Odległość farmy wiatrowej od linii brzegowej,
 • Głębokość posadowienia fundamentów.

» Czytaj więcej


Parametry systemu wsparcia określone w projekcie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 04.10.12 (cena energii, wysokość opłaty zastępczej, oraz proponowany współczynnik korekcyjny dla MFW=1,8) zapewnią opłacalność inwestycji na poziomie IRR = 12% dla morskich farm wiatrowych o kosztach inwestycyjnych nie większych niż 3,1 mln euro. Zgodnie z danymi pochodzącymi z wydanych decyzji lokalizacyjnych i wnioskami o wydanie PSZW, takich instalacji na polskich obszarach morskich będzie nie więcej niż 5%.  W oparciu o dane lokalizacyjne, średni koszt inwestycyjny dla polskich obszarów morskich wynosi obecnie 3,64 mln Euro, przy czym najniższy spodziewany koszt może wynieść 3.07 mln Euro, a największy 4 mln Euro.
Wpływ tych dwóch czynników na koszt średni (w mln euro) zainstalowania 1 MW w morskiej farmie wiatrowej prezentuje poniższa tabela.

Wpływ poszczególnych czynników na koszt średni (w mln euro) zainstalowania 1 MW w morskiej farmie wiatrowej


Źródło: European Environment Agency, Europe's onshore and offshore wind energy potential, EEA Technical Report No 6/2009.


Wysokość kosztów poszczególnych działań i urządzeń zastosowanych do realizacji przedsięwzięcia będzie uzależniona od:
 • ostatecznego kształtu i wielkości powierzchni odpowiedniej do realizacji przedsięwzięcia,
 • ostatecznej ilości elektrowni wiatrowych, wynikającej z uwarunkowań środowiskowych,
 • technologii fundamentowania, wybranej na podstawie wyników badań geotechnicznych,
 • rodzaju turbiny wiatrowej, wybranego na podstawie wyników pomiarów wietrzności oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych.
Najważniejszym czynnikiem kształtującym ostateczny poziom kosztów realizacji przedsięwzięcia będą aktualne (na dzień poszczególnych działań) ceny rynkowe urządzeń, technologii i usług. Popyt na usługi i urządzenia związane z bardzo ambitnymi planami inwestycyjnymi, zwłaszcza na rynku brytyjskim i niemieckim, znacząco przewyższa możliwości podażowe w zakresie dostaw urządzeń oraz usług.

Zakłada się, że trend wzrostu cen za usługi i urządzenia odwróci się w momencie dostosowania się podaży do popytu, a także w miarę procesu nauki specyfiki nowego rynku. Spowoduje to stały spadek kosztów inwestycyjnych w miarę rozwoju branży. Dla sektora energetyki wiatrowej na morzu prognozowany jest on na poziomie spadku cen w wysokości 10% w odniesieniu do turbin wiatrowych oraz 5% dla fundamentów przy każdorazowym podwojeniu mocy zainstalowanej. Biorąc pod uwagę europejskie plany inwestycyjne, na poziomie 50 GW zainstalowanej mocy w morskiej energetyce wiatrowej w Europie w roku 2020, należy się spodziewać w najbliższych 10 latach sukcesywnego spadku kosztów inwestycyjnych MFW o ok. 30-40%.

Średni koszt zainstalowania 1 MW w zrealizowanych projektach wiatrowej morskich farm wiatrowych

Źródło: Ernst & Young, Cost of and financial support for offshore wind, 2009.


„Jak pokazują analizy ekonomiczne przeprowadzone przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej i Grupy Doradczej SMDI w 2012 roku jednostkowy koszt wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej w MFW w Polsce (uwzględniający koszty inwestycyjne, operacyjne oraz stopę zwrotu dal inwestorów) wynosiłby około 788 PLN. Zgodnie z prognozami w perspektywie do 2025 roku możliwy jest spadek JKWE do około 505 PLN / MWh czyli nawet o ok. 36% w stosunku do 2012 roku  (średni roczny spadek (CAGR) może wynieść 3%). Szczegółowe dane w zakresie prognozowanych wartości jednostkowego kosztu wytworzenia energii elektrycznej w MFW w Polsce zostały przedstawione na wykresie poniżej”.

Prognozowany jednostkowy koszt wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej w MFW w Polsce w okresie 2012 – 2025 (w cenach stałych tj. bez uwzględnienia skumulowanego efektu inflacji)

Źródło: Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku. Aneks do raportu z dnia 16 stycznia 2012. uwzględniający zapisy projektu ustawy o OZE z dnia  4 października 2012, Warszawa 2012.